Fasáda - Nováky, bytovka 2 - 2016

 
www.thstav.sk